BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI:

Derneğin adı, ‘Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği’dir. Kısaltması ‘ŞTLMED’dir.

MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ:

Dernek merkezi İstanbul’dur. Dernek şubesi yoktur.

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI:

Dernek, yasal mevzuat ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

3.1. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi mezunları, dernek üyeleri ve yakınları arasında sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal, eğitsel faaliyetlerin ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi ile uygulanmasına destek olmak,
3.2. Mezunların Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olmuş veya mevcut öğrencilere burs vermek, kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunup staj imkanları sağlamak ve iş bulmada destek olmak,
3.3. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, fuar, kermes, konferans, seminer, panel, kurs ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
3.4. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak, kiralamak, üyelerin yararlanması için lokal açmak, işletmek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
3.5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektir.
3.6. Doğal çevreyi koruma, kalkındırma ve güzelleştirme yararına her türlü çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek ve düzenlemiş etkinliklere ve çalışmalara katılmak,
3.7. Doğal afetlerde ülke yararına münferit olarak veya ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa her türlü çalışmalar, işbirlikleri ve etkinliklerde bulunmak,
3.8. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim, orta öğretim ve lise mezunları, öğrencileri veya öğretmenlerinin sağlık sorunlarının giderilmesi için münferit olarak veya ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa her türlü çalışmalar, işbirlikleri, etkinlikler organize etmek, katılmak ve desteklemek,
3.9. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi kamu ya da özel okulların eğitim, öğretim, beslenme gereksinimlerini karşılamak,
3.10. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi kamu ya da özel okulların kurum binaları, kitap, kitaplık, kütüphane, okuma odası, yurt, pansiyon ve benzerleri için inşa, tadilat, tedarik ve benzeri desteklerde bulunmak için çalışmalar, işbirlikleri, etkinlikler organize etmek, katılmak ve desteklemek,
3.11. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki ilköğretim, orta öğretim ve lise mezunu ve öğrencilerin yer aldığı çocuk ve gençlik kulüpleri, sportif çalışmalar için destekte bulunmak.

MADDE 4. DERNEK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

4.1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kamu ile özel kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak, sonuçlandırmak, organize edilecek ya da destek verilecek çalışmaları duyurmak, gerektiğinde amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi yayınları dernek  üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4.2. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
4.3. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
4.4. Her türlü hediyelik eşya yaptırmak, satmak ve dağıtmak, mağaza, sanal mağaza veya internet sitesi açmak, işletmek veya işlettirmek,
4.5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak, temsilcilikler açmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
4.6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
4.7. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
4.8. Bankalarla gerekli anlaşmaları yaparak dernek üyelerine özel kredi kartı çıkartmak ve benzeri uygulamalar ile derneğe ek gelir sağlamaktır.
4.9. Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği’ne adına gerekli marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım için Fikri Mülkiyet kapsamında tescil başvurusunda bulunmak.

MADDE 5. DERNEĞİN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

Dernek amaçlarına ulaşmak için, yasal mevzuattan kaynaklanan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri, derneği borçlandırıcı işlemler için dernek mal varlığından fazla olmamak şartıyla, derneğin mal varlığını arttırıcı/kazandırıcı işlemler için ise sınır olmaksızın taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil veya sarfa derneğin mal varlığına dâhil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, derneğin amacına aykırı olmamak ve o amaca tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, yükümlülüklerini veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, derneğin amacına benzer faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmaya, vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için gerektiğinde onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı, gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya derneğin mal varlığına dâhil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerini sarfa, Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule; dernek, amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin veya ipotek etmeyi ve sair teminat iradesine; Velhasıl Derneğin amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya ve keza yasal mevzuatın izin verdiği diğer işlemlerin icrasına izinli ve yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 6. ÜYELİK KOŞULLARI:,

6.1. Dernekler Kanununun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip ’nin diploma veren/vermiş herhangi bir okulundan/bölümünden mezun her gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Bu okullar/bölümler; İlkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, fen lisesi ile gelecekte adı geçen okula bağlı yeni bölümlerdir.
6.2. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

MADDE 7. ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğin üyelik türleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri şunlardır:

7.1. ASIL ÜYE:
Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak, oy kullanmak, oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmaktır. Yükümlülükleri ise ödentilerini zamanında ödemektir.
Lise mezuniyet yılından itibaren 50 ve daha üzeri yıl geçmiş olan ve aidat borcu olmayan üyeler ile lisans eğitimine devam eden üyelerin aidat ödentileri ayrıca yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
7.2. ONURSAL ÜYE: Dernek için, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan ya da bulunabilecek kişiler, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile onursal üye yapılabilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değillerdir.

MADDE 8. ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini belirten üyelik başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak ve ilk yıl aidatını ödeyerek, belirtilen diğer evraklar ile birlikte Dernek Başkanlığına iletirler. Başvurucu, başvuru formunu eksik doldurmuş veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından talep edilen evraklar (başvuru formunun eki niteliğindeki evraklar) eksik ise başvuru, geçerli bir başvuru olarak kabul edilmez ve değerlendirilmeye alınmaz.
8.2. Dernek Yönetim Kurulu, Derneğe geliş tarihinden başlamak üzere her geçerli başvuru karşısında, 30(Otuz) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir. Başvurunun reddi halinde, başvurucunun ödediği ilk yıl aidatı, ret kararının alındığı tarihten itibaren, en geç 5(beş) iş günü içinde, başvurucunun belirttiği banka hesap numarasına dernek yönetim kurulu tarafından iade edilir.

Başvurucunun, ödediği ilk yıl aidatının, üyeliğe kabul edilmemesi sebebiyle iade edileceği hallerde, başvurucunun belirttiği banka hesap numarasının eksik veya hatalı olması veya başvurucu tarafından hiç belirtilmemesi halinde başvurucu sorumludur. Bu durumda derneğin, üyelik talebinin reddi kararı tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içinde, parayı iade etme sorumluluğu ortadan kalkar ve derneğin 5(beş) iş günü içindeki yeni iade sorumluluğu başvurucunun adı geçen ödemeyi geri alabilmek için yazılı olarak banka hesap numarasını derneğe bildirdiği tarihten itibaren başlar.
8.3. Üyelik Dernek yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
8.4. Dernek yönetim kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararına karşı, Genel Kurula itirazda bulunulabilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusu ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

10.1. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asıl veya onursal üyelikten çıkarılma kararı Dernek yönetim kurulunca alınır.
10.1.1. Derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
10.1.2. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak
10.1.3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, kendi rızası ile almış olduğu görevlerden sürekli kaçınmak
10.1.4. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1(bir) yıl içinde ödememek
10.2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15(on beş) gün içinde Dernek yönetim kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
10.3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere 1(bir) ay içinde alınan karara karşı yetkili ve görevli mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
10.4. Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

İşbu ikinci bölümde geçen yazılı bildirimden kasıt yasal mevzuattan kaynaklanan hususlar saklı kalmak kaydıyla, tarafların kullandıkları elektronik postalar, telefonlar ve telefon uygulamaları aracılığıyla gönderilecek yazılı bildirimlerle, iadeli taahhütlü mektup ve noter ihtarnamesi vasıtasıyla yapılabilecek tüm bildirimleri de kapsamaktadır. Taraflar bu bildirim yollarından herhangi birini seçebilirler. Dernek yukarıdaki iletişim vasıtalarını/adresini web sayfasında gösterir. Aday üye ya da üye de başvuru formunda yukarıda sayılanlara uygun olarak iletişim vasıtalarını/adresini belirtir. Bu adreslerle ilgili, bir tarafın hiç beyanda bulunmamasından, yanlış, eksik, hatalı beyanından ya da değişiklik durumunu değişiklikten itibaren bir hafta içinde bildirmemesinden, diğer taraf sorumlu değildir. Yapılan beyan, doğru iletişim vasıtasına/adrese yapılmış gibi sonuçlarını doğurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 11. DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

11.1. Dernek Genel Kurulu
11.2. Dernek Yönetim Kurulu
11.3. Dernek Denetleme Kurulu

MADDE 12. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:
12.1. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
12.2. Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, en geç Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
12.3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30(otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
12.4. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla 3(üç) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 13. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:
13.1. Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15(on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede (Türkiye baskısında) veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7(yedi) günden az, 60(altmış) günden fazla olamaz.
13.2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6(altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
13.3. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14. TOPLANTI USULÜ:
14.1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, yönetim kurulunun belirleyeceği ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır.
14.2. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
14.3. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
14.4 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
14.5. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
14.6. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları şarttır.
14.7. Genel Kurulda yalnız gündemdeki madde görüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.
14.8. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 15. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

15.1. Dernek organlarını seçmek
15.2. Dernek tüzüğünü değiştirmek
15.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek
15.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirilerek kabul etmek
15.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek
15.6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak
15.7. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik, federasyon vb. kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, konularında yönetim kuruluna yetki vermek
15.8. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
15.9. Derneği fesih etmek
15.10. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak
15.11. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 16. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ:
16.1. Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır.
16.2. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile belirlenir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması yoluyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılan oylardır.
16.3. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 17. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç 1(bir) ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1. Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu halinde
17.2. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü konularda oy çokluğu ile alacağı kararla
17.3. Denetim kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla
17.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu veya konuların üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18. DERNEK ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ:
Derneğin organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama sonucu en çok oy alan adaydan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.

MADDE 19. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:
19.1. Yönetim kurulunun başkanı Dernek başkanıdır. Yönetim kurulu tarafından asıl üyeler arasından ilk toplantıda oylamayla seçilir. Başkan derneği temsil eder. Başkan bulunmadığı zaman Başkan vekili yürütür. Gerektiğinde Dernek adına yazılı ya da sözlü demeç verir ya da açıklama yapar.
19.2. Yönetim kurulu, başkan dahil 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
19.3. Görev süresi 2(iki) yıldır.
19.4. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
19.5. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin 6(altı) gün içinde göreve çağrılması mecburidir.
19.6. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1(bir) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:
20.1. Yönetim kurulu ilk toplantısında, belirleyeceği yöntemle bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. İlk toplantıya yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
20.2. Başkanın esas görevleri;
20.2.1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
20.2.2. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim ve denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
20.2.3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
20.2.4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
20.2.5. Derneğin yılsonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
20.2.6. Yurtdışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığı ile alınmasını sağlar.
20.2.7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1(bir) ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
20.2.8. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
20.2.9. Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
20.3. Başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanın çalışma alan ve yetkilerini yönetim kurulu belirler. Genel sekreterin esas görevleri; yönetim kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak, Derneğin ofis hizmetlerinin yapılmasını sağlamaktır. Sayman Derneğin mali konulardaki yetkilisidir.
20.4. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, Dernek merkezinde önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.
20.5. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

21.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
21.2. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,
21.3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,
21.4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
21.5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına veya çalışma kurulları ile proje grupları oluşturulmasına olanak ve izin vermek, bunlar için fon oluşturmak,
21.6. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak,
21.7. Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak,
21.8. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
21.9. Genel Kurulun her biri için tüzüğe uygun olmak kaydıyla özel olarak verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
21.10. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
21.11. Derneğin istihdam hizmetleri için insan kaynakları ofisi olarak faaliyet gösterip, web sitesinde Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi mezunları için C.V. havuzu oluşturmak. Bu işleri yapmak için gerekli olan ‘Özel istihdam bürosu olarak çalışma iznini’ almak, bu amaçla banka teminat mektubu kullanmak,
21.12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, iç ve dış kaynaklı fonlardan yararlanmak üzere projeler üretmek, proje ortaklıkları kurmak veya mevcut projelere katılmak,
21.13. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin üyelikten çıkarması kararlarına itirazları Genel Kurula sunmak,
21.14. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
21.15. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
21.16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
21.17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
21.18. Dernek adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak,
21.19. Yönetim Kurulu, tüzükte aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile karar vermeye yetkilidir.

MADDE 22. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
22.1. Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi 2(iki) yıldır.
22.2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler en geç 6(altı) gün içinde göreve çağrılır.

İç denetim:
22.3. Dernek’te Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
23.1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, diledikleri zaman ve 1(bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.
23.2. Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula sunar.
23.3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırması için yönetim kuruluna başvurur, toplantı gerçekleşmezse yerel Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:
Dernek’ in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel Kurul’a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE 25. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

25.1. ÜYE ÖDENTİLERİ: Üyelerden yıllık aidat alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda alınan kararı üyelere duyurur. Üyeler, üye ödentilerini her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, derneğe üye başvurularıyla birlikte yıllık üye aidatının tamamını ödemek zorundadırlar.
25.2. BAĞIŞLAR: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
25.3. İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ:
25.3.1 Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetler ile dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
25.3.2 Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletme ve ortaklıkların giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
25.3.3 Satılacak ya da dağıtılacak dergi, bülten, v.b. her türlü yayına alınacak reklamların gelirleri,
25.3.4 Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler,
25.3.5 Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,
25.3.6 Faiz vb. diğer gelirler,

MADDE 26. DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“ Dernek tarafından 3(üç) nüsha olarak düzenlenerek, dernek başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler dernek başkanınca, 15(on beş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 27. TUTULACAK DEFTERLER:
Dernekte, aşağıda belirtilen defterler iki ayrı esasa göre tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

  1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
1. (A) bendinin 1., 2., 3. ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 28. DEFTER TUTMA ESASLARI:
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE 29. DEFTERLERİN TASDİKİ:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 30. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 31. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından DERBİS üzerinden mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;

31.1. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE 32. BEYANNAME VERİLMESİ:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 33. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30(otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 34. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’ de belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 35. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN BİLDİRİMİ:
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen 1(bir) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 36. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:
36.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurularak,
36.2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak,
36.3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine, değişikliği izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 37. DERNEĞİN FESHİNİN BİLDİRİMİ:
Derneğin fesih kararı, kararın alındığı Genel Kurulun yapıldığı tarihten sonra 7(yedi) gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından, bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 38. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ve dernek tüzüğüne aykırı olmamak kaydıyla, ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir ve malvarlığı kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 39. DERNEĞİN YAYINLARI:
Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren konularda, ilgili kanunlara uymak koşuluyla dergi, afiş, broşür, reklam vb. yoluyla üyelerini ve toplumu aydınlatıcı yayınlar yapar.

MADDE 40. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 41. DERNEĞİN FESHİ:
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 42. DERNEĞİN MALLARININ TASFİYESİ:
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’ne devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3(üç) ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7(yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5(beş) yıldır.

MADDE 43. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 43 (kırk üç) maddeden ibarettir.

GEÇİCİ MADDE 1.
Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yıllık aidat tutarı 450 TL dir.