Üyelik Koşulları

Üyelerin hak ve yükümlülükleri, üyelikten ayrılma

Üyelik ve Koşulları

Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olanlar ile Şişli Terakki’nin İlköğretim Bölümü’nden mezun olanlar ve daha önceki eğitim sistemine göre Şişli Terakki’nin ortaokul bölümünden mezun olan fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek yada tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler; dernek aidatını ödemekle yükümlüdürler. Aidatın ödenmemesi üyeliğin otomatik sona ermesi anlamına gelmez. Üyelik, üyenin derneğe yazılı istifa dilekçesi vermesi ile her zaman sonlandırılabilir, üyenin istifa etmesi geçmiş aidat borçlarının sona ermesi anlamına gelmez.

Daha fazla detay bilgi için bize e-posta atabilir veya dernek tüzük sayfasını inceleyebilirsiniz.